GDPR

GDPR
SK Design, s.r.o.

Zásady ochrany osobní údajů - GDPR

V naší společnosti SK Design, s.r.o., IČ: 25330551 se sídlem Osvobození 338, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, klademe velký důraz na ochranu osobních údajů našich klientů, partnerů, návštěvníků webu a lidí, se kterými přijdeme v rámci naší činnosti do kontaktu.

Rádi bychom Vás informovali o podrobnostech zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, jako správce osobních údajů, ve smyslu národní a evropské legislativy.

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • vaše jméno a příjmení
 • obchodní firma
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být Společností zpracovávány pro tyto účely:

 • vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
 • marketingové účely – zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů
 • plnění právních povinností vůči orgánů veřejné moci v souladu s příslušnými předpisy

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a poskytnutí informací o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na emailovou adresu uvedenou v kontaktech webu, případně na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být předány pouze na základě Vašich poptávek:

 • obchodním partnerům v oblasti dopravních služeb
 • obchodním partnerům v oblasti finančních služeb
 • orgánům veřejné správy v případě dotazu o součinnost v rámci oprávněného zájmu
Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Ochrana svěřených dat
 • přenos dat mezi webem a uživatelem je realizován výhradně přes šifrované spojení, které zabezpečuje protokol HTTPS (SSL certifikát), kde jsou odchozí data zasílána šifrovaně a chráněna tak před odposlechnutím třetí stranou
 • zdrojové kódy webové stránky jsou umístěny na bezpečných serverových uložištích s využitím moderních ochranných prvků
 • veškerá ukládaná a zpracovávaná data jsou chráněna pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům

znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, že máte právo na opravu, žádost o výmaz, žádost o omezení zpracování či vznesení námitky, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, případně profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 • právo na opravu

znamená možnost požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)

znamená právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo pokud jsou splněny jiné výjimky.

 • právo na omezení zpracování údajů

znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 • právo vznést námitku proti zpracování

znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

znamená, že pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice vykonává funkci dozorového úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na uvedené e-mailové adrese.

Cookies soubory

Na našem webu používáme tzv. Cookie soubory – malé datové soubory tvořené písmeny a číslicemi, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který si je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná na úroveň konkrétní fyzické osoby.

Více podrobností o nich a o možnostech jejich nastavení najdete na stránce věnované Cookie policy.

Ostatní ujednání

 • Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice, případně v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU osobní údaje nepředáváme
 • Webová prezentace naší společnosti může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na které se toto prohlášení o ochraně údajů již nevztahuje
 • Společnost prohlašuje že nepracuje s citlivými osobními údaji (tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu, biometrické a genetické údaje)

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na kontaktní e-mailové adrese: gargulak@chladirenske-dvere.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.12.2023